آموزش SPSS برای نوشتن پایان نامه و مقالات علمی پژوهشی

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

  آرشیو مطالب

  برچسب ها

  فهرست آنچه در این کتاب خواهید آموخت!
  گفتار نخست: دانسته ­های ضروری پیش از آغاز استفاده از SPSS
  ۱, ۱. انواع روش­های پژوهش
  ۱, ۲. انواع متغیرها
  ۱, ۳. مفهوم جامعه و نمونه آماری
  ۱, ۴. آمار توصیفی و آمار استنباطی
  ۱, ۵. روش­های برآورد نمونه آماری (جدول مورگان و فرمول کوکران)
  ۱, ۶. روایی و پایایی پرسشنامه
  ۱, ۷. روش­های آماری پارامتریک و ناپارمتریک

  گفتار دوم: آشنایی با منوهای نرم­افزار آماری
  ۲, ۱. انواع پنجره­های موجود در SPSS
  ۲, ۱. ۱. آشنایی با پنجره­های اصلی در SPSS
  ۲, ۱. ۱. ۱. پنجره Data view
  ۲, ۱. ۱. ۲. پنجره Viewer
  ۲, ۱. ۱. ۳. پنجره Syntax
  ۲, ۱. ۲. آشنایی با صفحه­های فرعی در SPSS
  ۲, ۱. ۲. ۱. پنجره فرعی Variable View
  ۲, ۱. ۲. ۲. پنجره فرعی Variable View
  ۲, ۱. ۲. ۳. پنجره فرعی Chart Editor
  ۲, ۱. ۲. ۴. پنجره Draft Viewer
  ۲, ۲. عملکردهای اصلی در SPSS
  ۲, ۲. ۱. تعیین نام متغیر، ویژگی­های آن و ورود داده­ها
  ۲, ۲. ۲. دستور Split file
  ۲, ۲. ۳. دستور sort cases
  ۲, ۲. ۴. دستور Weight Cases
  ۲, ۲. ۵. دستور Recode
  ۲, ۲. ۵. ۱. Recode یا کدگذاری مجدد بر روی متغیرهای موجود (Recode into same variables)
  ۲, ۲. ۵. ۲. Recode یا کدگذاری مجدد با ساخت متغیر جدید (Recode into Different variables)
  ۲, ۲. ۶. شمارش تعداد داده­هاي يك متغير با شرايط خاص (از طريق زير منو Count)
  ۲, ۲. ۷. محاسبه و ساختن متغیرها با ترکیب سؤالات (compute)

  گفتار سوم: نخستین تحلیل­ها با استفاده از آمار توصیفی
  ۳, ۱. پالایش و آماده­سازی داده­ها
  ۳, ۲. شاخص­های توصیفی اصلی در گزارش پایان­نامه­ای
  ۳, ۲. ۱. شاخص­های موجود در گزینه Frequencies
  ۳, ۲. ۱. ۱. فراوانی مطلق
  ۳, ۲. ۱. ۲. چارک اول، دوم و سوم
  ۳, ۲. ۱. ۳. صدک­ها
  ۳, ۲. ۱. ۴. شاخص­های مرکزی
  ۳, ۲. ۱. ۵. شاخص­های پراکندگی
  ۳, ۲. ۱. ۶. چولگی و کشیدگی
  ۳, ۲. ۲. شاخص­های موجود در گزینه Descriptive
  ۳, ۲. ۳. شاخص­های موجود در گزینه Explore
  ۳, ۲. ۳. ۱. آزمودن نرمال بودن داده­ها با آزمون شاپیرو
  ۳, ۲. ۳. ۲. محاسبه تمامی آماره­های مرکزی و پراکندگی برای سطوح مختلف متغیرها
  ۳, ۲. ۴. جداول توافقی ماتریسی در Crosstab
  ۳, ۳. ترسیم نمودارهای مهم در پایان­نامه­ها
  ۳, ۳. ۱. رسم نمودار از طریق منوی Graphs
  ۳, ۳. ۲. رسم نمودار Scatter plot
  ۳, ۳. ۳. رسم نمودار هیستوگرام (بافت نگار)
  ۳, ۳. ۴. نمودار دایره‎ای
  ۳, ۳. ۵. نمودار Q-Q
  ۳, ۳. ۶. نمودار جعبه­ای

  گفتار چهارم: انواع روش­های پایای و روائی در پایان­نامه و مقالات
  ۴, ۱. محاسبه انواع روش­های پایایی در SPSS
  ۴, ۱. ۱. روش محاسبه پایایی آلفای کرونباخ
  ۴, ۱. ۲. روش محاسبه پایایی دونیمه­کردن
  ۴, ۱. ۳. روش محاسبه پایایی به روش موازی
  ۴, ۱. ۴. روش بازآزمایی
  ۴, ۲. انواع روش­های بررسی روایی
  ۴, ۲. ۱. روائی محتوایی
  ۴, ۲. ۲. روائی ملاکی
  ۴, ۲. ۳. اعتبار سازه و تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی
  ۴, ۲. ۳. ۱. تحلیل عاملی اکتشافی
  ۴, ۲. ۳. ۲. روش عملی انجام تحلیل­عاملی اکتشافی و روش گزارش آن در پایان­نامه

  گفتار پنجم: بررسی مفروضه­های اصلی آزمون­های پارامتریک
  ۵, ۱. نرمال بودن
  ۵, ۱. ۱. تحلیل توصیفی (بررسی شاخص­های توزیع)
  ۵, ۱. ۲. استفاده از آزمون استنباطی کولموگروف - اسمیرنوف و آزمون شاپیرو
  ۵, ۲. آزمون استقلال خطاها
  ۵, ۳. آزمون همگنی واریانس­ها
  ۵, ۴. همگنی شیب­های رگرسیونی (مثلا در تحلیل کوواریانس)
  ۵, ۵. بررسي نرمال بودن خطاها
  ۵, ۶. بررسی هم­خطیCollinearity
  ۵, ۷. شناسايي و حذف داده­هاي دورافتاده

  گفتار ششم: استفاده از آمار پارامتریک
  ۶, ۱. آزمون­های آماری برای بررسی تفاوت­ها
  ۶, ۱. ۱. بررسی تفاوت­ها در یک گروه (tتک­نمونه­ای)
  ۶, ۱. ۲. بررسی تفاوت­ها در دو گروه مستقل (tمستقل)
  ۶, ۱. ۳. بررسی تفاوت­ها در دو گروه وابسته (tزوجی)
  ۶, ۱. ۴. بررسی تفاوت­ها در بیش از دو گروه مستقل (Anova)
  ۶, ۱. ۵. بررسی تفاوت­ها در اندازه­گیری­های مکرر (Repeated measurement)
  ۶, ۱. ۶. تحلیل واریانس دوراهه (دوعاملی)
  ۶, ۲. آزمون­های آماری برای بررسی میزان تأثیر متغیرها بر یکدیگر
  ۶, ۲. ۱. رگرسیون ساده
  ۶, ۲. ۲. رگرسیون چندمتغیره
  ۶, ۲. ۳. رگرسیون سلسله­مراتبی
  ۶, ۲. ۴. تحلیل رگرسیون لوجستیک
  ۶, ۲. ۵. تحلیل­مسیر
  ۶, ۴. آزمون­ MANOVA برای بررسی طرح­های دارای بیش از یک متغیر وابسته

  گفتار هفتم: آزمون­های آماری برای بررسی رابطه یا همبستگی
  ۷, ۱. ضریب همبستگی پیرسون
  ۷, ۲. ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن
  ۷, ۳. ضریب توفقی c
  ۷, ۴. ضریب کرامر و فی
  ۷, ۵. ضريب همبستگيمجذور اتا
  ۷, ۶. ضريب همبستگي چندرشته­ای
  ۷, ۷. ضريب همبستگي كاپاي كوهن
  ۷, ۸. ضريب همبستگي دوحالتی (تتراکوریک)

  گفتار هشتم: آزمون­های ناپارامتریک (آزمون­های ناپارامتریکِ معادل آزمون­های پارامتریک):
  ۸, ۱. آزمون­های ناپارامتریک در سطح ترتیبی
  ۸, ۱. ۱. آزمون تصادفی بودن
  ۸, ۱. ۲. آزمون دوجمله­ای
  ۸, ۱. ۲. بررسی تفاوت­ها در دو گروه مستقل (یو مان ویتنی)
  ۸, ۱. ۳. بررسی تفاوت­ها در دو گروه وابسته (ویلکاکسون و نشانه)
  ۸, ۱. ۴. بررسی تفاوت­ها در بیش از دو گروه مستقل (کروسکال والیس)
  ۸, ۱. ۵. بررسی تفاوت­ها در اندازه­گیری­های مکرر (فریدمن)
  ۸, ۲. ۱. آزمون خی­دو و کاربردهای گوناگون آن
  ۸, ۲. ۱. ۱. بررسی تفاوت­ها در یک گروه (خی­دو تک نمونه­ای یا آزمون مجذور خی یا خی‏دو خوبی برازندگی)
  ۸, ۲. ۱. ۲. آزمون خی‏دو توافقی دوبعدی
  ۸, ۲. ۲. بررسی تفاوت­ها در دو گروه وابسته (مک­نمار)
  ۸, ۲. ۳. بررسی تفاوت­ها در بیش از دو گروه وابسته (کوکران)

  [ میهمان گرامی برای مشاهده لینک ها نیاز به ثبت نام دارید]28

  نویسنده : محمد رضا جوادیان بازدید : 1 تاريخ : چهارشنبه 22 آذر 1396 ساعت: 4:36
  برچسب‌ها :
  اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها